Könyvtár

„Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain szunnyadnak még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értelmük. 
Ahhoz, hogy értelmet kapjanak te kellesz, olvasó.”

 

 A Puskás Könyvtár blogja itt olvasható!

 

Az iskolai könyvtár működése, új eredményei

 

Az iskola könyvtárát 1892-ben Bertalanffy József nyomdatulajdonos és ipartestületi elnök alapozta meg 254 kötetnyi könyv ajándékával. 1950-ben már 1076 kötetből áll az állomány, a könyvtárat ekkor Somogyi Kornélia, majd 1959-1972 között Simon Endre tiszteletdíjas könyvtáros vezette. Az 50-es években a József Attila olvasómozgalom lendítette fel a könyvtárlátogatást.

1969-ben kezdődött el a katalogizálás az ETO-nak megfelelően.1971-től a Művelődési Minisztérium irányelvei alapján önálló könyvtáros , 1972-1976 között Székely Ákos, 1976-1983 között Szilágyi Istvánné, 1983-1998 között Balassa Judit vezette a könyvtárat. Az 1998/99-es tanévtől Gerölyné Pipics Enikő vette át az iskolai könyvtár irányítását.

Az iskolai könyvtár a földszinti aulából kialakítva 105 m2 területen, két helyiségben helyezkedik el.

Szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival, felhasználva a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségeket., az iskolai oktató-nevelő munka szellemi bázisa. Feladata biztosítani az iskola nevelői és tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat /könyv, folyóirat, audiovizuális- és egyéb információhordozók/. Az állomány szabadpolcos rendszerben található, állományába tartozik minden, ami a tudás forrása és a képesség- és készségfejlesztés eszköze lehet.

Írásos nyomtatott dokumentumtípusok :

-         kézi-és segédkönyvek

-         tantervi törzsanyagba tartozó házi olvasmányok

-         ajánlott olvasmányok

-         az óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos művek

-         a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó, de nem munkáltató jellegű ismeretközlő- és szépirodalom

-         a tananyagon túlmutató, a tanulók sokirányú érdeklődésének, egyéni művelődési, szórakozási ,ismeretszerzési igényeinek kielégítéséhez szükséges információhordozók

-         az iskola kéziratos pedagógiai anyagai: helyi pedagógiai program és tanterv, szervezeti és működési szabályzat

-         periodikumok ( napilapok pl. Magyar Hírlap, heti- és havilapok pl. Élet- és tudomány, História, Hobby Elektronika, PC World)

Nem nyomtatott ismerethordozók: hanglemez, hang- és videokazetta, CD, CD-ROM

Jelenleg a könyvtári dokumentumok száma 21602 egység, melyből 21154 könyv és 448 elektronikus dokumentum. A könyvgyűjtemény egy része az intézmény kollégiumában kialakított letéti ellátó helyen van, ezáltal biztosítja a kollégista tanulók késő délutáni, ill. esti órákban történő megfelelő szintű ellátását.

Könyvtárunk gyarapodását segítik a pályázati lehetőségek. Az 1998/99-es tanévtől kezdődően lehetőségünk volt a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumához pályázni. A nyert öszegekből vásároltuk meg szakirodalmi kötetek, CD-ROM-ok, videokazetták beszerzése mellett könyvtárunkba a SZIRÉN könyvtári számítógépes programot. E program meglététől kezdődően elkezdődött a könyvtár állományának számítógépes feldolgozása, a kölcsönzés-és olvasók computeres nyilvántartása. Jelenleg rendelkezünk már 3db számítógéppel, melyek közül kettőt a beiratkozott olvasók használhatják. Mindhárom computeren elérhető az iskolai számítógépes hálózat, valamint az Internet.

Az iskolai könyvtár központi szerepet tölt be az iskola olvasás és könyvtár-pedagógiai tevékenységében. Sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését. Ennek megfelelően mind a pedagógusoknak, mind a nappali, ill. esti tagozatos tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni, valamint csoportos helyben használatát. A csak helyben használható dokumentumok (kézikönyvtár) kivételével állományát kölcsönzi.

Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkákhoz kapcsolódó irodalom /információ/ kutatásában, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.

A könyvtár súlyát és szolgáltatásainak minőségét a könyvtáron keresztül elérhető információk tömege és minősége, rendszerezettsége, felhasználóbarát elérési lehetősége határozza meg.

Célunk, hogy állományunk friss, korszerű és jól használható legyen. Minden lehetőséget próbálunk megragadni ahhoz, hogy a tanulók érdeklődési körét, művelődési szokásainak alakulását és tanulmányi eredményeit befolyásoljuk, irányítsuk. Bekapcsolódunk a szaktárgyi versenyekre, illetve a különböző megyei, országos műveltségi vetélkedőkre való felkészítésbe. Évek óta eredményesen résztveszünk a Bod Péter könyvtárhasználati versenyen is. Az iskola 629 nappali tagozatos tanulójából az idei tanévben 386 könyvtártag, akik rendszeresen élnek a könyvtárhasználat lehetőségével. A tanulóink által kölcsönzött egységek 38%-a szépirodalom, 62%-a szakirodalom , mely arány mutatja, hogy tanulóink elsősorban választott szakjukhoz és az oktatási követelményekhez igazodva olvasnak.

 

A könyvtár nyitvatartási rendje:

Hétfő : 9.30 – 14.15

Kedd, Csütörtök: 10.30-14.15

Szerda: 09.30 – 14.45

Péntek: 9.15 – 13.45

 

„Könyv nélkül nincs élet. Könyv nélkül nem képzelhető el élet. A könyv lényegében ugyanis nem unaloműzés, nem szórakozás, nem luxus, hanem a szó szoros értelmében elsőrendű életszükséglet.”
 
Gerölyné Pipics Enikő
könyvtáros