A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti oktatás eljárásrendje

A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti oktatás eljárásrendje

(kivonat)

Az Innovációs és Technológiai Miniszter JEF/29359/2020-ITM számú egyedi miniszteri határozata alapján a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzésialapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére a következő eljárásrendet adom ki.

 

1.    A szakképzésialapfeladat-ellátás általános rendje

 • A szakképzés 2020. március 16. napjától a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tekintetében tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a nappali és esti munkarend (felnőttoktatás) helyett.
 • Különösen indokolt esetben, amennyiben a tanulónak otthonában nem állnak rendelkezésére a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök vagy internet-elérés, és más módon nem megoldható, a Vas Megyei Szakképzési Centrum vezetőségének koordinálásával a Centrumhoz tartozó iskolák gondoskodnak arról, hogy tanulóik részére munkanapokon biztosított napközbeni felügyelet keretében valamely intézmény eszközeit, internet-elérését legfeljebb 5 fős csoportokban, személyenként külön eszköz biztosításával, a járványügyi előírások – különös tekintettel az eszközök minden használatát követő azonnali fertőtlenítésére – szigorú betartása mellett használhassák.
 • A szakmai gyakorlati oktatást – a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függően – lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.
 • Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről.
 • A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot, kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi, járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására:
  • az oktatók a helyszínen gondoskodjanak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket és az étkezőt.
  • a gyakorlati munka során gondoskodjanak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.
  • ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.
  • a termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról.
 • A szempontok betartásáról nyilatkoztatni kell a duális képzőhelyet.
 • Amennyiben az oktatott szakma jellege és követelményrendszere miatt digitális munkarendben egyéni felkészüléssel vagy projektfeladat előírásával a gyakorlati oktatás nem megvalósítható, a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani.
 • A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.
 • kell alkalmazni a digitális munkarendben történő oktatás tartama alatt.

2.    A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, értékelésének rendje

 • A pedagógus, az oktató, az óraadó tanár (nappali és felnőttoktatás) – saját tantárgyát érintően - az iskolában kialakított digitális munkarendhez igazodóan a tanuló előrehaladását folyamatosan követi, rendszeres visszajelzést küld a tananyag feldolgozásával vagy a kompetenciafejlesztést szolgáló feladatok teljesítésének szintjéről, eredményességéről.
 • Ellenőrzi, hogy a kijelölt feladatokat a tanuló elvégezte.
 • A tanév végéig legalább két tanulói teljesítményt érdemjeggyel is értékel, aminek tényét és szempontrendszerét a tanulóval előzetesen ismerteti.
 • A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, értékelésének alkalmazható formái:
  • online feladatsor
  • egyéni munkában megoldható otthoni feladat
  • projektmunka
  • szóbeli felelet elektronikus csatorna igénybevételével (amennyiben erre adott a technikai lehetőség)
 • A feladatok kiadását az iskola által kialakított informatikai eszközökön keresztül ütemezetten, az órarendi órákhoz (vagy a digitális oktatás időszakára meghatározott munkarendhez) igazodóan ütemezetten kell végezni, a tanuló számára teljesíthető, arányos egységekben.
 • Az évfolyam tanulmányi követelményeit a kiadott feladatoknak egyértelműen tartalmaznia kell az elvárt produktum megjelölését (pl. kitöltött feladatlap, esszé legalább ... karakter terjedelemben stb.) és a beküldés határidejét.
 • Az évfolyam követelményeit teljesíti az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek az egész tanévben mutatott teljesítménye alapján legalább a minimális szinten eleget tesz. A tanulói teljesítmény megítélésénél nem lehet figyelembe venni azokat a követelményeket és tananyag tartalmakat, amelyek elsajátítására a digitális munkarendre történő átállás következtében szükséges átcsoportosítás, halasztás vagy más okok miatt a tanulónak nem volt lehetősége.
 • Az évfolyam tanulmányi követelményeinek feltétele az is, hogy a digitális eszközökkel szervezett oktatásban a tanuló – a kialakított online csatornákon keresztül - részt vegyen.

3.    A tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrend

 • A tantermen kívüli, digitális oktatás a tanuló egyéni felkészülésén és munkavégzésén alapul, ezért online foglalkozás, tanóra vagy konzultáció szervezése a pedagógus számára nem kötelező, hanem lehetséges eszköz, ha ehhez a technikai feltételek adottak és a didaktikai feladat ezt indokolttá teszi.
 • A tanulónak 8-14 óráig tartó időszakban rendelkezésre kell állnia a tanárai számára, hogy az iskolai órarendhez vagy az iskola által a digitális időszakra meghatározott időbeosztáshoz igazodóan a közvetlen kapcsolattartást igényló feladatokat végezzék (feladatok fogadása, online konzultáció stb.) a szaktanár útmutatása szerint.
 • A digitális oktatás keretében a tantárgystruktúra nem változik, de az iskola tantestülete dönthet a következő eltérésekről:
  • Több tantárgy követelményrendszerének összevont, koncentrált feldolgozása
  • Egyes tananyagok, követelmények évfolyamok közötti átcsoportosítása
  • Gyakorlati feladatok elméleti anyaggal vagy digitális tanulói produktummal történő helyettesítése (pl. testnevelésből)

4.    A digitális munkarend érvényesítésének helyi eljárásai

 • A digitális munkarend érvényesítésének helyi eljárásait az iskola határozza meg, ennek körében meghatározza:
  • az online kapcsolattartás formáit
  • az alkalmazott szoftvereket, figyelembe véve az iskolában és a tanulóknak rendelkezésre álló eszközöket
  • a tanuló-pedagógus kapcsolattartásban érvényesítendő időbeosztást
  • minden olyan kérdést, ami elősegíti a színvonalas és szervezett feladatellátást.
 • A digitális munkarendet érintő szabályokról és azok módosításáról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell.

5.    A tanulók, a szülők és az alkalmazottak tájékoztatásának eszközei és csatornái

 • Projektfeladatok, gyakorló feladatok, házi feladatok kiadása a KRÉTA Házifeladatok menüpontján keresztül és az eÜgyintézés – Üzenetküldés funkció segítségével történhet, ez később alapot biztosíthat a folyamatos tanulási folyamatnak.
 • Amennyiben a digitális oktatás más keretrendszer vagy alkalmazás használatával történik (Google Classroom, Moodle stb.), a feladatok kiadása a KRÉTA Házifeladatok menüpontján keresztül vagy az eÜgyintézés – Üzenetküldés funkció segítségével is – röviden, jelzésszerűen - történjen meg, hogy a szülő nyomon tudja követni a tanulási folyamatot.
 • A KRÉTA rendszerben a tanulói mulasztásokat ún. „üres” állapotra kell beállítani.

Szombathely, 2020. március 17.

Szentgyörgyvári Róbert

kancellár

Rettegi Attila

főigazgató